دسته بندی ها

وبلاگ
در گذشته ای نه چندان دور تنها یک روش استاندارد تدوین شده برای بر قراری ارتباط ویدئوکنفرانس وجود داشت و آن روش بیشتر بر اساس تجهیزات سخت افزاری استوار بود. شاید تا چند سال پیش وقتی جهت مشاوره با یک کارشناس ویدئوکنبیشتر
پنج شنبه 18 شهریور 1400 - 20:35:21
امروزه با اوج گیری ویروس کرونا و ضرورت فاصله اجتماعی استفاده از ویدیوکنفرانس و ابزارهای ارتباط علی الخصوص ارتباط تصویر یکی از ضرورییات تجارت گردیده است. ویدئوکنفرانس در دهه گذشته با رشد چشم گیری در کیفیت و زیر ساخت هابیشتر
پنج شنبه 11 شهریور 1400 - 21:15:42